Visualització de contingut web

Introducció

Tindrà la consideració de CEVEX qualsevol associació legalment reconeguda, sense ànim lucratiu i amb personalitat jurídica pròpia, d'acord amb les normes vigents en el territori en què es trobe ubicada, constituïda per una comunitat de valencians i valencianes o els seus descendents establerta fora de la Comunitat Valenciana, que siga reconeguda com a tal per l'òrgan competent en matèria de relacions amb les comunitats de valencians a l'exterior, en els termes que preveu el Decret 94/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els centres valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana.

Els CEVEX tenen les següents característiques:

a) Seran la via i marc preferent de la relació entre els i les membres de les comunitats de valencians i valencianes a l'exterior i la Generalitat.

b) Tindran com a objectius prioritaris la canalització de la participació de la ciutadania valenciana a l'exterior i el manteniment dels vincles sentimentals, afectius, socials i culturals amb el Poble Valencià, així com el foment del coneixement de la seua història, la seua llengua pròpia i la seua cultura. Per al compliment dels objectius esmentats els CEVEX desenvoluparan les iniciatives que consideren més adequades.

c) Tindran la denominació que lliurement s'hagen atorgat, sempre que siga respectuosa amb la Constitució i l'Estatut d'Autonomia.

d) Seran instrument de participació en la vida social, cultural i política de la Comunitat Valenciana; seran considerats, per la Generalitat i pels organismes i institucions que en depenen, entitats ciutadanes amb els drets que estableix l'Estatut d'Autonomia i la Llei 2/2015, de 2 d'abril.

Estados UnidosMéxicoCentroaméricaAmérica del SurArgentinaSueciaAlemaniaFranciaEspañaAsiaHTML Map

T'interessa